Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
Regulamin Organizacyjny

Załącznik do decyzji 166/2018

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli z dnia 21 marca 2018 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STALOWEJ WOLI

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, zwanej dalej „komendą powiatową", określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą komendy powiatowej,
 2. strukturę organizacyjną komendy powiatowej,
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 4. wzory pieczęci i stempli,
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

§2.1. Komenda powiatowa jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu stalowowolskiego.

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Stalowa Wola.

 

§3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
 2. OSP - ochotniczą straż pożarną,
 3. jrg - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej,
 4. ksr-g - krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

 

Rozdział 2

Kierowanie pracą komendy powiatowej

 

§4.1. Komendą powiatową kieruje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, zwany dalej „komendantem powiatowym”, przy pomocy zastępcy komendanta i kierowników komórek organizacyjnych.

2. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego zastrzega się:

 1. dokumentację dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. dokumentację kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych
  i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

 

 1. zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
 2. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 3. władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego, jako organu administracji publicznej.
 1. Zastępca komendanta powiatowego może podpisywać dokumenty z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2.
 2. Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 

§5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 1. Wydział Operacyjny                                                                                 - symbol - PR;
 2. Wydział Logistyki, Informatyki i Łączności                                            - symbol - PT;
 3. Sekcja Organizacyjno-Kadrowa                                                               - symbol - POK;
 4. Sekcja Finansów                                                                                       - symbol - PF;
 5. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza                                                             - symbol – PZ;
 6. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  nr 1 w Stalowej Woli                                      - symbol - PJRG-1;
 7. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  nr 2 w Stalowej Woli                                      - symbol - PJRG-2.

 

§6.1. Komendantowi podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Logistyki, Informatyki i Łączności;
 2. Sekcja Organizacyjno-Kadrowa;
 3. Sekcja Finansów;
 4. D-ca JRG II w zakresie spraw obronnych;
 5. Osoba realizująca zadania w zakresie BHP.

 

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

 1. Wydział Operacyjny;
 2. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze;
 3. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza.

 

§7.1. Wydział Operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. operacyjnych;
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wydział Logistyki, Informatyki i Łączności realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. kwatermistrzowskich;
 2. technicznych;
 3. informatyki;
 4. łączności;
 5. archiwizacji.

3. Sekcja Organizacyjno-Kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. organizacyjnych;
 2. kadrowych;
 3. szkoleniowych.

4. Sekcja Finansów realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. finansowych;
 2. księgowych.

5. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza realizuje zadania w zakresie spraw:

1)   czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

 

Rozdział 4

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do tej komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

 1. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
  i organy władzy;
 8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 13. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej (ustalonych procedur obiegu dokumentów)
  i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;
 14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 15. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 16. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;
 17. przestrzeganie zasad ochrony informacji prawem chronionych;
 18. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych;
 19. realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej;
 20. opracowanie i aktualizowanie planu podwyższania oraz obniżania stanów gotowości obronnej w komendzie;
 21. opracowanie i aktualizowanie planu organizacji i rozwijania stanowiska kierowania;
 22. opracowanie i aktualizacja dokumentów związanych z programowaniem obronnym;
 23. wyszczególnianie w planie rzeczowo-finansowym kwoty na realizację zadań obronnych
  w ramach przyznanych limitów środków finansowych;
 24. opracowanie i aktualizacja innych dokumentów dotyczących przygotowań obronnych;
 25. opracowanie i aktualizacja danych teleadresowych pracowników, dla potrzeb alarmowania
   i powiadamiania.

 

§9. Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

1)  w zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowywanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
  do właściwych służb,
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego,
 8. organizowanie i nadzór nad doskonaleniem zawodowym obsady Stanowiska Kierowania  Komendanta Powiatowego,
 9. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 13. przygotowywanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania,
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,

2)  w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

§10. Do zadań Wydziału Logistyki, Informatyki i Łączności należy w szczególności:

1)  w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste,
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej strażaków i pracowników cywilnych,
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej,
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku,
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników innych komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z Wydziałem Operacyjnym priorytetów w tym zakresie,
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,
 13. obsługa i nadzorowanie realizacji dotacji finansowych dla jednostek  OSP z terenu powiatu,

2)  w zakresie spraw technicznych:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 6. organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych,
 7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
 1. w zakresie spraw informatyki:
 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych,
 6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
 9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,
 12. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,
 1. w zakresie spraw łączności:
  1. planowanie systemów łączności dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
  2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
  3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
  5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
  6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej,
  7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,
  8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
 2. w zakresie spraw archiwizacji:
 1. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
  i brakowania dokumentów.

 

§11. Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 5. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej,
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 7. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,
 11. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
 12. prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego,
 1. w zakresie spraw kadrowych:
 1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie powiatowej, w tym dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w komendzie powiatowej,
 4. prowadzenie spraw osobowych i socjalnych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 5. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 6. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 7. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 1. w zakresie spraw szkoleniowych:
 1. planowanie i organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego na potrzeby komendy powiatowej.
 2. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,
 3. nadzorowanie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

§12. Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
  w dyspozycji komendy powiatowej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności.
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

 

§13. Do zadań Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową.

 

§14. Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze  chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze  chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych;
 6. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
  w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
  w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 10. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 11. udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej,
 2. procedur ratowniczych,
 3. dokumentacji operacyjnej;
  1. przygotowywanie analiz z działań ratowniczych zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP;
  2. w zakresie spraw obronnych:
 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,
 2. koordynowanie realizacji działań obronnych,
 3. osobą realizującą jest Dowódca JRG II.
  1. planowanie i organizowanie szkoleń i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu.

 

§15. Zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych - realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 poz. 412 z późn. zm.), realizowane będą przez Zastępcę Komendanta Powiatowego  w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  w tym zakresie,
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§16. Zadania pomocy prawnej wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1870 z późn. zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej komendzie powiatowej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami będą realizowane w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

 

Rozdział 5

Wzory pieczęci i stempli

 

§17. Komenda powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Stalowej Woli”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  w Stalowej Woli”;
 3. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  w Stalowej Woli”;
 4. stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Stalowej Woli, woj. podkarpackie;

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§18.1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa załącznik nr 1.

2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa załącznik nr 2.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1749
Wprowadzony przez: Tomasz Jankowski
Data opublikowania: 2017-11-28 12:12:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-25 09:43:44 Tomasz Jankowski
2017-11-28 12:18:32 Tomasz Jankowski
2017-11-28 12:17:59 Tomasz Jankowski
2017-11-28 12:16:36 Tomasz Jankowski
2017-11-28 12:14:56 Tomasz Jankowski Publikacja artykułu