Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
Zadania Wydz. Operacyjno-Rozpoznawczego

Do zadań Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

1) w zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowywanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
  do właściwych służb,
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego,
 8. organizowanie i nadzór nad doskonaleniem zawodowym obsady Stanowiska Kierowania  Komendanta Powiatowego,
 9. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 13. przygotowywanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania,
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 17. planowanie i organizowanie szkoleń i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu.

 

 

2)  w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7583
Wprowadzony przez: Marcin Wróblewski
Data opublikowania: 2005-12-01 10:00:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-25 08:45:24 Tomasz Jankowski
2017-11-28 12:06:16 Tomasz Jankowski
2017-11-28 12:05:20 Tomasz Jankowski
2016-04-29 07:28:18 Tomasz Jankowski
2010-08-17 11:27:56 Tomasz Jankowski
2010-08-17 11:26:23 Tomasz Jankowski
2010-08-17 11:25:40 Tomasz Jankowski
2010-08-17 11:24:57 Tomasz Jankowski
2007-03-14 17:26:57 Marcin Wróblewski
2005-12-05 11:31:44 Marcin Wróblewski
 
Pokaż starsze