Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
TERMINY

Terminy załatwiania i rozstrzygania spraw

 
         Wszelkie
sprawy (w tym sprawy, które rozstrzygane są w drodze decyzji- nie będących decyzjami administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzenia , rozkazy, wytyczne, instrukcje itp.) wpływające do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

        Jeżeli sprawa zgodnie z KPA jest sprawą o charakterze indywidualnym rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej  to jest załatwiana  w następujących terminach: 
         
      -
  niezwłocznie,
jeżeli jest  rozstrzygana w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
        
     -
   
w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania  jeżeli  sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

      -
   w
 terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana,
 
       -   w
terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania- w postępowaniu odwoławczym.


       Skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia ich wniesienia.


      Do terminów powyższych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, a także w przypadku zwłoki z przyczyn niezależnych od organu pracownik właściwy do załatwienia sprawy zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Na niezałatwienie sprawy w terminie strona może złożyć zażalenie do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie. Komendant uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających  naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

       Ponadto pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku powiadomienia stron o wyznaczenia nowego terminu albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7658
Wprowadzony przez: Marcin Wróblewski
Data opublikowania: 2005-11-23 08:08:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2005-11-25 13:17:34 Marcin Wróblewski
2005-11-25 13:16:37 Marcin Wróblewski
2005-11-23 08:35:17 Marcin Wróblewski
2005-11-23 08:31:00 Marcin Wróblewski
2005-11-23 08:29:09 Marcin Wróblewski
2005-11-23 08:25:14 Marcin Wróblewski
2005-11-23 08:16:59 Marcin Wróblewski
2005-11-23 08:13:47 Marcin Wróblewski
2005-11-23 08:12:26 Marcin Wróblewski